Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Vuurwerkland-Zaandam.nl / PartyCorner.nl VOF
Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op het verkoop van vuurwerk.

Artikel 1: Definities

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Vuurwerkland Zaandam / PartyCorner.nl VOF.

Onze gegevens:
Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF
Westzijde 1
150SE Zaandam

Tel: 075-7572682
E-mail: info@vuurwerkland-zaandam.nl

KvK: 50341170
BTW: NL822684329B01

Artikel 2: Prijzen, acties en kortingen

Extra kortingen zijn niet van toepassing op actie producten. Het gratis vuurwerk of de 10% korting zijn geldig t/m 24 december. Prijzen op onze website gelden uitsluitend bij bestellingen via onze webwinkel. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle prijzen en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 27 december 18:00 van het huidige kalender jaar.

Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.

Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF behoud te allen tijde het recht aanbiedingen en aanbiedingsprijzen aan te passen of te beëindigen.

Artikel 3: Vooruitbetaling

Vooruitbetalingen door de consument is 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen consument en Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF is definitief nadat de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond.

Artikel 4: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF niet kan worden toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een product wat niet door de importeur aan Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF geleverd kan worden zal worden vervangen voor een soortgelijk product van minimaal dezelfde waarde.

Artikel 5: Afhalen

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, uiterlijk 18:00 uur op 31 december van het lopende kalenderjaar. Indien 31 december op een zondag valt lees dan 30 december i.p.v. 31 december. Bij niet tijdig afhalen van uw bestelling volgt geen restitutie. De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF  gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

Artikel 6: Betaling

Het aan Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF verschuldigde bedrag dient bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. Tijdens de voorverkoop is het minimale orderbedrag € 15,00. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden (iDeal creditcard of Paypal) die tijdens het bestelproces worden aangeboden, in de winkel kan contant of per pin betaald worden.

Artikel 7: Garantie en keuring

De geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen

De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en eventueel te reclameren. Indien de consument reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

Tevens is Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt.

De aansprakelijkheid van Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van het orderbedrag of  deze aansprakelijkheid door de verzekering van de importeur wordt gedekt.

Artikel 10: Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 11: Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 12: Annuleren / Retourneren

Het annuleren van uw vuurwerk bestelling kan tot uiterlijk 3×24 uur na het plaatsen van de bestelling doch niet later dan 5 werkdagen voor de door u gekozen afhaaldatum.

Reeds afgehaalde vuurwerk kan nimmer geretourneerd worden.

Artikel 11: Diversen

Gratis vuurwerk wordt door Vuurwerkland Zaandam /PartyCorner.nl VOF zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop.

Mocht er een door u besteld artikel uitverkocht zijn, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.

De artikelen afgebeeld op de website / webshop en op drukwerken zijn niet op ware grootte.

Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden voor de aankoop en het afhalen:

Categorie 1 (F1): 12 jaar
Categorie 2 (F2): 16 jaar
Categorie 3 (F3): 18 jaar

Er kan om geldig legitimatie gevraagd worden bij het afhalen

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

Per persoon mag maximaal 25kg aan vuurwerk afgehaald/vervoert worden.

Back to Top